پاکت

چاپ و طراحی پاکت

  • محافظ نامه ، قرارداد و اوراق
  • هویت بخشی به مراسلات
  • نشان دهنده شأن کسب و کار
  • تاثیر تبلیغاتی
  • جلب توجه مخاطب

 

 پاکت نامه پالتویی

پاکت نامه پالتویی

مدت زمان 12 روز کاری
پاکت نامه پالتویی

پاکت نامه پالتویی

مدت زمان 12 روز کاری

پاکت نامه A4 درب روی طول

پاکت نامه A4 درب روی طول

مدت زمان 12 روز کاری
پاکت نامه A4 درب روی عرض

پاکت نامه A4 درب روی عرض

مدت زمان 12 روز کاری
پاکت A5 درب روی طول

پاکت A5 درب روی طول

مدت زمان 12 روز کاری
پاکت A5 درب روی عرض

پاکت A5 درب روی عرض

مدت زمان 12 روز کاری
پاکت نامه ژاپنی - چسب از بغل

پاکت نامه ژاپنی - چسب از بغل

مدت زمان 12 روز کاری
پاکت نامه ژاپنی - چسب از وسط

پاکت نامه ژاپنی - چسب از وسط

مدت زمان 12 روز کاری

 

Top مشاوره رایگان 41915 021