ست اداری

چاپ و طراحی ست اداری

  • حاوی اطلاعات
  • نشان دهنده شأن کسب و کار
  • ابزار مکاتبات سازمانی و رسمی
  • امکان یکسان سازی طرح سازمانی در کلیه اوراق
  • مجموعه اوراق رسمی و اداری (سربرگ / پاکت / یادداشت و ...)

 

 ست اداری ۱ (ست ضروری)

ست اداری ۱ (ست ضروری)

مدت زمان 12 روز کاری
ست اداری ۱ (ست ضروری)

ست اداری ۱ (ست ضروری)

مدت زمان 12 روز کاری

ست اداری ۲ (ست ضروری + سربرگ A4 اضافه)

ست اداری ۲ (ست ضروری + سربرگ A4 اضافه)

مدت زمان 12 روز کاری
ست اداری ۳

ست اداری ۳

مدت زمان 12 روز کاری
ست اداری ۴ (ست کامل)

ست اداری ۴ (ست کامل)

مدت زمان 12 روز کاری
ست اداری ۵ (اقلام ست اداری ۲ + پاکت A4 اضافه)

ست اداری ۵ (اقلام ست اداری ۲ + پاکت A4 اضافه)

مدت زمان 12 روز کاری

 

Top مشاوره رایگان 41915 021