ست اداری

چاپ و طراحی ست اداری

 • حاوی اطلاعات
 • نشان دهنده شأن کسب و کار
 • ابزار مکاتبات سازمانی و رسمی
 • امکان یکسان سازی طرح سازمانی در کلیه اوراق
 • مجموعه اوراق رسمی و اداری (سربرگ / پاکت / یادداشت و ...)

 

 ست اداری ۱ -  سربرگ (A4 و A5) + پاکت (ملخی)

ست اداری ۱ سربرگ (A4 و A5) + پاکت (ملخی)

قیمت از 440,000 تومان
مدت زمان 10 - 12 روز کاری
ست اداری ۱ -  سربرگ (A4 و A5) + پاکت (ملخی)

ست اداری ۱ سربرگ (A4 و A5) + پاکت (ملخی)

مدت زمان 10 - 12 روز کاری
قیمت از 440,000 تومان

ست اداری 2 -  سربرگ (A4) + پاکت (A4)

ست اداری 2 سربرگ (A4) + پاکت (A4)

مدت زمان 10 - 12 روز کاری
قیمت از 520,000 تومان
ست اداری 3 -  سربرگ (A4 و A5) + پاکت (A4)

ست اداری 3 سربرگ (A4 و A5) + پاکت (A4)

مدت زمان 10 - 12 روز کاری
قیمت از 520,000 تومان
ست اداری 4 - سربرگ (A4) + پاکت (A4 و ملخی)

ست اداری 4 سربرگ (A4) + پاکت (A4 و ملخی)

مدت زمان 10 - 12 روز کاری
قیمت از 550,000 تومان
ست اداری 5 -  سربرگ (A4 و A5) + پاکت (A4 و A5 و ملخی)

ست اداری 5 سربرگ (A4 و A5) + پاکت (A4 و A5 و ملخی)

مدت زمان 10 - 12 روز کاری
قیمت از 960,000 تومان
ست اداری 6 -  سربرگ (A4 و A5) + پاکت (A4 و ملخی)

ست اداری 6 سربرگ (A4 و A5) + پاکت (A4 و ملخی)

مدت زمان 10 - 12 روز کاری
قیمت از 880,000 تومان
ست سربرگ -  سربرگ (A4 و A5)

ست سربرگ سربرگ (A4 و A5)

مدت زمان 10 - 12 روز کاری
قیمت از 380,000 تومان
ست پاکت 1 - پاکت (A4 و ملخی)

ست پاکت 1 پاکت (A4 و ملخی)

مدت زمان 10 - 12 روز کاری
قیمت از 840,000 تومان
ست پاکت 2 - پاکت (A4 و A5)

ست پاکت 2 پاکت (A4 و A5)

مدت زمان 10 - 12 روز کاری
قیمت از 860,000 تومان

 

Top مشاوره رایگان 41915 021