ابزار طراحی آنلاین چاپ‌ آقا لطفا برای تجربه بهتر در استفاده از ابزار طراحی چاپ آقا، از نسخه دسکتاپ مرورگرهای Chrome یا Mozilla Firefox استفاده کنید. بستن صفحه
تلفن:نام آرایشــگاه مردانهنام و نام خــانوادگیسمت یا جایگاه شغلیآدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان
قنبرزاده،کوچه 16، پلاک 6 ، واحد 3
02188176140 - 02188531300Website: www.chapagha.comEmail: info@chapagha.com
CHA-2172
نام و نام خــانوادگینام موسسه یا آموزشگاه نقاشیجایگاه شغــلیآدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان
قنبرزاده،کوچه 16، پلاک 6 ، واحد 3
02188176140 - 02188531300www.chapagha.cominfo@chapagha.com
CHA-2175
آدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد 3
نام و نام خانوادگیinfo@chapagha.comwww.chapagha.comسمت یا جایگاه شغلیتلفن :88531300-88176140نام شرکت یا خدمات
CHA-2154
www.chapagha.cominfo@chapagha.com88531300 - 88176140نام شیرینی فروشیسمت یا جایگاه شغلینام و نام خانوادگی
CHA-2146
نام و نام خانوادگیجایگاه شغلیتلفن: 88176140 , 88531300email: info@chapagha.comآدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
web: www.chapagha.comنام شرکت، سازمان و ...
CHA-2123
www.chapagha.cominfo@chapagha.comآدرس: تهران، خیابان قنبرزاده
کوچه 16، پلاک شش ، واحد 3
تلفن 1: 88531300
تلفن 2: 88176140
نام جواهر فروشی سمت یا جایگاه شغلینام و نام خانوادگی
CHA-2074
www.chapagha.comسمت شغلی یا جایگاهآدرس: تهران، خیابان قنبرزاده
کوچه 16، پلاک 6 ، واحد 3
88531300 - 88174160info@chapagha.comنام دامپزشکی یا پت شاپنام و نام خانوادگی
CHA-1975
آدرس: تهران، خیابان قنبرزاده
کوچه 16، پلاک 6 ، واحد 3
88531300 - 88174160info@chapagha.comنام شرکت یا رستوران
CHA-1945
نام و نام خانوادگیتلفن 1: 88531300
تلفن 2: 88176140
آدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، کوچه شانزدهم، پلاک شش ، واحد سهنام شرکت یا خدماتسمت یا جایگاه شغلی
CHA-2149
نام و نام خانوادگیجایگاه شغلی021-88176140
021-88531300
تهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
نام شرکت، سازمان و ...
CHA-2137
سمت یا جایگاه شغلینام شرکت یا خدماتآدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده، کوچه شانزدهم، پلاک 6 ، واحد3info@chapagha.com88531300- 88176140www.chapagha.comنام و نام خانوادگی
CHA-2119
توضیح خدمات و........سمت شغلی یا جایگاهآدرس: تهران، خیابان قنبرزاده
کوچه 16، پلاک 6 ، واحد 3
88531300 - 88174160www.chapagha.com
info@chapagha.com
نام مرکز درمانی یا ...نام و نام خانوادگی
CHA-1971